•        Επανασχεδιασμός του prototype με JPA persistance API για μεγαλύτερη ευελιξία.
  •        Δυνατότητα αποθήκευσης του παραγόμενου παραστατικού και ανάκτηση του από τον πίνακα παραστατικών.Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Vorteile eines Hilfe-Entwicklungstools