•        Προσθήκη συντελεστών ΦΠΑ
  •        Προσθήκη ταμείου για εξόφληση υπολοίπου
  •        Προσθήκη υποστήριξης για invoices


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Hilfedateien fόr das Qt Help-Framework erstellen