Αναβάθμιση σε jdk 1.8.0_92

       Αλλαγή σειρές παραστατικών σε τύπους παραστατικών για καλύτερη κατανόηση

       FIX: Refresh button στις μονάδες μέτρησης

       Προσθήκη δυνατότητα ρύθμισης της βάσης δεδομένων (HSQLDB) και υποστήριξη για MYSQL

       Προσθήκη του νέου συντελεστή ΦΠΑ 24% στην δημιουργία νέων βάσεων


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Gratis HTML-Hilfedokumentationsgenerator