Στην συγκεκριμένη ενότητα μπορούμε να δούμε τις λογιστικές αναφορές που είναι διαθέσιμες στο prototype


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Online-Hilfen fόr Qt-Anwendungen generieren