Στον πίνακα αυτό μπορούμε να ρυθμίσουμε τους συντελεστές Φ.Π.Α. που θα χρησιμοποιούμε για τις πωλήσεις μας.Το prototype κατά την εγκατάστασή του έχει 5 βασικους συντελεστές.

24% στην κατηγορία Φ.Π.Α  "Κανονικό"

13% στην κατηγορία Φ.Π.Α. "Μειωμένο"
6% στην κατηγορία Φ.Π.Α. "Υπερμειωμένο"
0% στην κατηγορία Φ.Π.Α. "Μηδενικό"
36% στην κατηγορία Φ.Π.Α. "Υπεραυξημένο"


Μετά την δημιουργία ενός συντελεστή Φ.Π.Α και την αποθηκευσή του, ΔΕΝ μπορούμε να μεταβάλλουμε το ποσοστό Φ.Π.Α γιατί η κίνηση αυτή θα μετάβαλε και όλα τα παραστατικά που έιχαν δημιουργήθεί με αυτόν τον συντελεστή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε έναν συντελεστή Φ.Π.Α. (π.χ μεταβολή του Φ.Π.Α. απο 24% σε 30%) , δημιουργούμε έναν καινούριο συντελεστή Φ.Π.Α . Έπειτα απενεργοποιούμε τον παλιό συντελεστή για να μην εμφανιζεται σαν επιλογή στις φόρμες του προγράμματος.Από την έκδοση v2.1 έχει προστεθεί η δυνατότητα συσχέτισης των συντελεστών Φ.Π.Α. του prototype με τις αντίστοιχες του mydata της ΑΑΔΕ. Επιλέγουμε τον συντελεστή που επιθυμούμε και έπειτα εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα:


Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Einfacher EPub und Dokumentationseditor