Για την εγγραφή στην υπηρεσία πρέπει να γίνει χρήση της παρακάτω εφαρμογής:

https://www1.gsis.gr/webtax/wspublicreg

Η σύνδεση στην εφαρμογή εγγραφής για τον κάθε ένα ενδιαφερόμενο χρήστη της υπηρεσίας γίνεται κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασής του στο TAXISnet.


Επιλέγοντας «Είσοδος» εμφανίζεται η «Αίτηση Εγγραφής – Πιστοποίησης». Στην αίτηση αυτή είναι προ-συμπληρωμένος ο Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του τρέχοντος συνδεδεμένου TAXISnet χρήστη.Επίσης, εμφανίζονται η Ημερομηνία (Τελευταίας) Ενεργοποίησης της υπηρεσίας και η Ημερομηνία (Τελευταίας) Διακοπής από την υπηρεσία. Ένας χρήστης μπορεί οποτεδήποτε επιθυμεί να διακόψει την εγγραφή του στην υπηρεσία ή να εγγραφεί εκ νέου.Στην οθόνη εγγραφής εμφανίζεται επίσης το Μηνιαίο Όριο Κλήσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες αποφάσεις των Γ.Γ. .Ε./Γ.Γ.Π.Σ.

Ο μηνιαίος αριθμός αναζητήσεων είναι περιορισμένος για κάθε πιστοποιημένο χρήστη, ανάλογα με το εάν είναι φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο . Για τα φυσικά πρόσωπα ο αριθμός αναζητήσεων ορίζεται σε χίλια (1000) ανά μήνα, για τα μη φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά Ομόρρυθμες Εταιρείες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανά μήνα και ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των Ανωνύμων Εταιρειών ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες(20.000) ανά μήνα. Με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί να ανακαθορίζονται τα κριτήρια και ο αντίστοιχος ποσοτικός περιορισμός. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία για κάποιο φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο η αύξηση του αριθμού αναζητήσεων λόγω π.χ. του όγκου ή του ποσού των συναλλαγών, δύναται να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα στο Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Δεδομένων και Υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ. και θα του χορηγείται η δυνατότητα αύξησης των μηνιαίων αριθμών αναζητήσεων μετά από κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η οθόνη εγγραφής επιτρέπει επίσης να οριστούν Στοιχεία Επικοινωνίας (όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) του χρήστη της υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά προτείνεται να ενημερώνονται. Έχουν δε ιδιαίτερη βαρύτητα για τα Νομικά Πρόσωπα ώστε να υπάρξει δυνατότητα των Γ.Γ. .Ε./Γ.Γ.Π.Σ. να επικοινωνήσουν με τους χρήστες της υπηρεσίας από το Νομικό Πρόσωπο εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη.

Πατώντας το πλήκτρο «Έναρξη» για εγγραφή στην υπηρεσία εμφανίζεται η Πολιτική Ορθής Χρήσης της Διαδικτυακής Υπηρεσίας την οποία ο χρήστης υποχρεούται να μελετήσει και να αποδεχτεί.

Αποδεχόμενος την Πολιτική Ορθής Χρήσης εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς εγγραφής / ενεργοποίησης της υπηρεσίας.


Η οθόνη εγγραφής στην υπηρεσία, αλλά και εκείνη της παρακολούθησης των «Ειδοποιήσεων», μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από Φυσικά Πρόσωπα, όσο και από Νομικά Πρόσωπα, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου στο TAXISnet.

Όπως θα περιγραφεί αναλυτικότερα στη συνέχεια, του ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία μπορεί πάλι το ίδιο το Φυσικό Πρόσωπο να τους δημιουργήσει από ανεξάρτητη ειδική εφαρμογή. Το Νομικό Πρόσωπο όμως δε μπορεί το ίδιο να δημιουργήσει ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. Για το Νομικό Πρόσωπο ειδικούς κωδικούς πρόσβασης μπορούν να δημιουργήσουν μόνο οι εκπρόσωποί του όπως αυτοί έχουν ήδη ορισθεί στο TAXISnet.

Διακοπή από την Υπηρεσία

Με την «Επιστροφή στο Menu» και την εκ νέου «Είσοδο» εμφανίζεται συμπληρωμένη η Ημερομηνία Ενεργοποίησης και η επιλογή «Έναρξη» δεν είναι πλέον διαθέσιμη, ενώ είναι διαθέσιμη η επιλογή «Διακοπή».

Δεν υπάρχει περιορισμός στον πόσες φορές θα διακόψει / ενεργοποιήσει την υπηρεσίας ένας χρήστης.

Εξουσιοδότηση Τρίτων

Ένας χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτήσει έναν τρίτο να κάνει κλήσεις της υπηρεσίας εξ ονόματός του. Για να επιτευχθεί αυτός ο τρόπος κλήσης θα πρέπει:

  • Ο εξουσιοδοτημένος τρίτος πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet.
  • Ο αιτών – χρήστης της υπηρεσίας να έχει υποδείξει τον εξουσιοδοτημένο τρίτο.
  • Ο εξουσιοδοτημένος τρίτος να έχει υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στην υπηρεσία ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωσή του με τις οδηγίες και την Πολιτική Ορθής Χρήσης της Γ.Γ.Π.Σ.

Πατώντας «Εισαγωγή Νέας Εξουσιοδότησης» μπορεί κάποιος να ορίσει έναν Α.Φ.Μ., να αναζητήσει τα στοιχεία του, και να ορίσει Στοιχεία Επικοινωνίας εφόσον το επιθυμεί πριν την «Καταχώρηση» της εξουσιοδότησης.

Από το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του εξουσιοδοτούμενου εμφανίζονται μόνο οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες ενώ οι υπόλοιποι εμφανίζονται ως «*».

Ένας χρήστης μπορεί να ορίσει περισσότερους του ενός εξουσιοδοτούμενους.

Ένας χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να καλέσει την υπηρεσία είτε για τον εαυτό του, είτε για κάποιον τρίτο που τον έχει εξουσιοδοτήσει.

Σε κάθε κλήση της υπηρεσίας, ορίζουμε, εκτός από τον Α.Φ.Μ. τα στοιχεία του οποίου επιθυμούμε να αναζητήσουμε, ποιος Α.Φ.Μ. ουσιαστικά καλεί την υπηρεσία (υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η αντίστοιχη εξουσιοδότηση).

«Ειδοποιήσεις» της Υπηρεσίας

Η διαδικτυακή αυτή υπηρεσία επιστρέφει βασικά στοιχεία Φορολογικού Μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Την πρώτη φορά που ο Α.Φ.Μ. κάθε ενός εκ των παραπάνω αναζητηθεί μέσω της υπηρεσίας θα αποσταλεί ειδικό ενημερωτικό μήνυμα στο MyTAXISnet του Α.Φ.Μ. που θα το ενημερώνει ότι τα στοιχεία του έχουν αναζητηθεί. Θα τον ενημερώνει επιπλέον για την ειδική οθόνη των «Ειδοποιήσεων» μέσω της οποίας μπορεί να πληροφορείται για το ποιοι έχουν αναζητήσει τα στοιχεία του.

Το μήνυμα αυτό στο MyTAXISnet αποστέλλεται μία μόνο φορά. Η ειδική οθόνη των «Ειδοποιήσεων» όμως ενημερώνεται αυτόματα με κάθε νέα αναζήτηση.Διαδοχικές αναζητήσεις ενός Α.Φ.Μ. από τον ίδιο χρήστη της υπηρεσίας εντός μικρού χρονικού διαστήματος στέλνει ένα μόνο μήνυμα «Ειδοποίησης».

Απόκτηση Ειδικών Κωδικών Πρόσβασης στην Υπηρεσία

Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης για Φυσικά Πρόσωπα

Για να αξιοποιήσει την υπηρεσία ο εγγεγραμμένος χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί με τους TAXISnet κωδικούς του στην παρακάτω εφαρμογή «Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών»:

https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices/protected/displayConsole.htm

Η «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» έχει τρεις ενότητες που μπορούμε να επιλέξουμε:

  • Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί:

Με την επιλογή αυτή βλέπουμε για ποιες υπηρεσίες από τις διαθέσιμες έχουμε ήδη δημιουργήσει ειδικούς κωδικούς username / password.

  • Διαθέσιμες Υπηρεσίες:

Με την επιλογή αυτή βλέπουμε για ποιες υπηρεσίες από τις διαθέσιμες δεν έχουμε ακόμη δημιουργήσει ειδικούς κωδικούς username / password.

  • Ανακλημένοι Ειδικοί Κωδικοί:

Με την επιλογή αυτή βλέπουμε τους ειδικούς κωδικούς που έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν για κάποια από τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες και έχουμε στη συνέχεια ανακαλέσει.

Η χρήση ενός νέου ζεύγους username / password μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μόνο από το συγκεκριμένο χρήστη που τα δημιούργησε, και έως όπου ο ο χρήστης TAXISnet που τα δημιούργησε τα ανακαλέσει.

Σε περίπτωση ανάκλησης ενός ζεύγους username / password, το ζεύγος αυτό δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί από το χρήστη, ούτε να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλον.

O Κωδικός Εισόδου (username) και το Συνθηματικό Χρήστη (password) θα πρέπει να αποτελούνται από δέκα τουλάχιστον χαρακτήρες (με μέγιστο μήκος εκατό το πολύ χαρακτήρες). Επιτρέπεται η χρήση λατινικών χαρακτήρων, αριθμητικών χαρακτήρων και των συμβόλων

!@#$%^&*()+-=.

Ο Κωδικός Εισόδου (username) αποθηκεύεται πάντα με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες! Όταν πρέπει να τον χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να τον εισάγετε με κεφαλαία γράμματα. Αυτό ΔΕΝ ισχύει για το συνθηματικό χρήστη, όπου επιτρέπεται η χρήση είτε κεφαλαίων, είτε μικρών (πεζών) χαρακτήρων.

Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης για Νομικά Πρόσωπα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η οθόνη εγγραφής στην υπηρεσία, αλλά και εκείνη της παρακολούθησης των «Ειδοποιήσεων», μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από Φυσικά Πρόσωπα, όσο και από Νομικά Πρόσωπα, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου αντίστοιχα στο TAXISnet.

Όσο αναφορά όμως του ειδικούς κωδικούς πρόσβασης που απαιτούνται για χρήση της υπηρεσίας, υπάρχει διαφορετικός χειρισμός για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.

Τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών όπως ήδη περιγράφηκε και να δημιουργήσουν για προσωπική τους χρήση κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών μόνο για να δουν (και όχι να δημιουργήσουν ή να διαχειριστούν) πιθανούς κωδικούς που έχουν δημιουργήσει γι’ αυτούς οι εκπρόσωποί τους, όπως αυτοί έχουν ορισθεί στο TAXISnet.

Στην περίπτωση που ένας χρήστης του TAXISnet έχει ορισθεί και ως εκπρόσωπος ενός Νομικού Προσώπου, τότε συνδεόμενος στην εφαρμογή Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών πρέπει να επιλέξει «Επιλογή Ρόλου» και στη συνέχεια να καθορίσει εάν επιθυμεί να διαχειριστεί τους προσωπικούς του ειδικούς κωδικούς πρόσβασης ή εκείνους του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί.

Κάθε χρονική στιγμή ένας χρήστης μπορεί να δει εάν δρα για τον εαυτό του ή για κάποιον τρίτον (και συγκεκριμένα για ποιο Α.Φ.Μ.). Επιπλέον, για κάθε ειδικό κωδικό καταγράφεται ποιος είναι ο Α.Φ.Μ. του δημιουργού του (π.χ. για την περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός εκπρόσωποι).

Κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης TAXISnet στη Διαχείριση Ειδικών Κωδικών ένα Νομικό Πρόσωπο μπορεί απλά να δει τους ήδη δημιουργημένους ειδικούς κωδικούς του (εάν υπάρχουν). Δε μπορεί όμως, ούτε να ανακαλέσει κάποιον ήδη δημιουργημένο κωδικό, ούτε να δημιουργήσει κάποιον νέο, ενέργειες που γίνονται μόνο από τους εκπροσώπους του.

Οι ειδικοί κωδικοί που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Ειδικών Κωδικών είναι προσωπικοί και για κανένα λόγο δεν πρέπει να δίνονται σε τρίτους.

Ακόμη και στην περίπτωση εξουσιοδότησης όπου εξουσιοδοτήσουμε έναν τρίτο να κάνει κλήσεις για εμάς, ΔΕΝ υπάρχει ανάγκη και ΔΕΝ πρέπει να δώσουμε στον τρίτο τους δικούς μας ειδικούς κωδικούς πρόσβασης.

Με την εξουσιοδότηση και μόνο που έχουμε κάνει, ο τρίτος πρέπει να χρησιμοποιήσει τους δικούς του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ειδικούς κωδικούς πρόσβασης συμπληρώνοντας απλά κατά την κλήση της υπηρεσίας σε ειδικό πεδίο ότι η κλήση αφορά τον δικό μας Α.Φ.Μ.Mit dem Personal Edition von HelpNDoc erstellt: Kindle eBooks einfach herstellen